حدود 1

خدمات سفارشی

فرآیند سفارشی

1. بخش بازار:با توجه به نقشه یا مشخصات به مشتریان پیشنهاد دهید و قرارداد ببندید

فرآیند سفارشی (1)

2. بخش طراحی:طراحی و اصلاح نقشه ها با توجه به نیازهای استفاده مشتری و فناوری پردازش

nd

3. بخش برنامه نویسی:شبیه سازی و برنامه نویسی فرآیند

فرآیند سفارشی (3)

4. مرکز ماشینکاری:ماشین و ابزار برش مناسب را برای ماشین کاری انتخاب کنید

ndf

5. بخش بازرسی:بازرسی محصولات تمام شده و نیمه تمام

پردازش سفارشی (5)
پردازش سفارشی (6)

6. درمان سطح:هماهنگی با سازنده تخصصی تصفیه سطح

rtu

7. بخش تحویل:بسته بندی و تحویل مناسب را با توجه به ماهیت محصولات انتخاب کنید

ytj