آنتن شاخ مخروطی

آنتن شاخ

آنتن بوق بهره استاندارد WR1.2 600-900 گیگاهرتز 25 دسی بل

wr1.2

آنتن بوق بهره استاندارد WR3 220-330GHz 25dB

WR3

آنتن بوق بهره استاندارد WR4 170-260GHz 25dB

WR4

آنتن بوق بهره استاندارد WR5 140-220GHz 25dB

WR5

آنتن بوق بهره استاندارد WR6 110-170GHz 25dB

WR6

آنتن بوق بهره استاندارد WR8 90-140GHz 25dB

WR8

آنتن بوق بهره استاندارد WR10 75-110GHz 25dB

WR10

آنتن بوق بهره استاندارد WR12 60-90 گیگاهرتز 25 دسی بل

124123

آنتن بوق بهره استاندارد WR15 50-75GHz 25dB

WR15

آنتن شاخ استاندارد WR28 26.5-40GHz 15dB

آنتن شاخ استاندارد WR28 26.5-40GHz 15dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR34 22-33GHz 20dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR34 22-33GHz 20dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR42 18-26.5 GHz15dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR42 18-26.5 GHz15dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR90 8.2-12.4GHz 10dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR90 8.2-12.4GHz 10dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR90 8.2-12.4GHz 15dB

آنتن بوق بهره استاندارد WR90 8.2-12.4GHz 15dB